Algemene Voorwaarden

JMJ Schilderwerken

Artikel 1: Definities 

1.1 Opdrachtnemer: De partij die de schilderdiensten uitvoert, hierna te noemen “JMJ Schilderwerken”. 

1.2 Opdrachtgever: De partij die de opdracht verleent voor schilderdiensten, hierna te noemen “de Klant”. 

1.3 Werk: Het geheel van schilderwerkzaamheden, materialen, diensten en eventuele bijkomende werkzaamheden zoals overeengekomen tussen JMJ Schilderwerken en de Klant. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden tussen JMJ Schilderwerken en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen JMJ Schilderwerken en de Klant. Artikel 

3: Offertes en Overeenkomsten 

3.1 Alle offertes van JMJ Schilderwerken zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 

3.2 Overeenkomsten tussen JMJ Schilderwerken en de Klant komen tot stand nadat de offerte door de Klant is geaccepteerd en JMJ Schilderwerken deze schriftelijk heeft bevestigd. 

3.3 Wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk overeengekomen te worden en kunnen leiden tot aanpassing van de prijs en/of de uitvoeringstermijn. 

Artikel 4: Uitvoering van het Werk 

4.1 JMJ Schilderwerken zal het Werk naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de afgesproken specificaties en kwaliteitsnormen. 

4.2 De Klant draagt er zorg voor dat JMJ Schilderwerken tijdig en kosteloos toegang krijgt tot het te schilderen object en dat alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. 

4.3 JMJ Schilderwerken is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan eigendommen van de Klant die zich in of rondom het te schilderen object bevinden. 

Artikel 5: Betaling 

5.1 De betalingsvoorwaarden worden schriftelijk overeengekomen tussen JMJ Schilderwerken en de Klant. 

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is JMJ Schilderwerken gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

6.1 JMJ Schilderwerken is aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming in de uitvoering van het Werk. 

6.2 De aansprakelijkheid van JMJ Schilderwerken is beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende Werk. 

Artikel 7: Overmacht 

7.1 In geval van overmacht is JMJ Schilderwerken gerechtigd de uitvoering van het Werk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 

Artikel 8: Geschillen 

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen JMJ Schilderwerken en de Klant is Nederlands recht van toepassing. 

8.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar JMJ Schilderwerken is gevestigd. Let op dat dit slechts een aangepaste versie is met de aangegeven naam. Zorg ervoor dat je deze voorwaarden verder aanpast en aanvult om te voldoen aan de specifieke eisen en situatie van JMJ Schilderwerken en de geldende wet- en regelgeving. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van algemene voorwaarden.